REGULAMIN I CENNIK ZAJĘĆ OCK 04 Września 2014

Ostrołęckie Centrum Kultury przedstawia nowy regulamin uczestnictwa w zajęciach przez nas organizowanych, który obowiązuje w bieżącym roku szkolnym. Prosimy także o zapoznanie się z cennikiem opłat za zajęcia zespołach i kołach zainteresowań OCK.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Ostrołęckie Centrum Kultury.

Wszystkich uczestników i członków kół, grup i zespołów zainteresowań obowiązują przepisy wewnętrzne danej grupy lub zespołu.

 

§ 1.

Cele i formy działalności edukacyjnej

Celem działalności edukacyjnej Ostrołęckiego Centrum Kultury jest:

 1. budzenie i rozwijanie pasji artystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 2. rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 3. kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu,

 4. podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci, młodzieży i dorosłych,

 5. wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania,

 6. wyrabianie punktualności i systematyczności,

 7. wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie,

 8. godne reprezentowanie grupy lub zespołu w kraju i za granicą,

 9. promowanie Ostrołęckiego Centrum Kultury i Miasta Ostrołęki w kraju i za granicą,

10. prezentacja opracowanych osiągnięć artystycznych,

11. zabawa oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

 

§ 2.

Działalność edukacyjna w Ostrołęckiem Centrum Kultury zorganizowana jest na zasadzie swobodnego wyboru dyscyplin artystycznych.

 

§ 3.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działalność edukacyjna prowadzona jest na zajęciach w grupach, kołach i zespołach działających w celu rozwijania i upowszechniania różnorodnych form twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§ 4.

1. Na czele każdej grupy lub zespołu stoją wyznaczeni przez Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury  

    instruktorzy prowadzący zajęcia, którzy odpowiedzialni są za organizację, poziom i warunki dydaktyczno –

    wychowawcze.

2. Do instruktorów należy czuwanie nad porządkiem i dyscypliną pracy.

3. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez

    instruktora.

4. Instruktorzy mają prawo do:

a) nie wpuszczenia na zajęcia uczestników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz niedopuszczenia do aktywnego udziału uczestników zalegających z opłatą,

b) dokonywania skreśleń z listy uczestników zajęć.

 

§ 5.

Nabór

1. Główny nabór do poszczególnych form zainteresowań odbywa się wraz z rozpoczęciem każdego nowego
    roku szkolnego.

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych formach zainteresowań mogą zapisać się również
    w ciągu całego roku.

3. Aby zostać przyjętym należy przyjść na spotkanie danej grupy lub zespołu, a także spełnić określone
    warunki uczestnictwa.

4. O przyjęciu do grupy lub zespołu decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

5. Po wypełnieniu przez uczestnika lub opiekuna karty uczestnika zajęć (Załącznik nr1), osoba zostaje
    wpisana na listę uczestników zajęć lub członków zespołów.

6. Rezygnacja lub skreślenie z listy następuje w sytuacji gdy uczestnik złoży pisemną/ustną rezygnację
    lub
nie wniesie opłaty za zajęcia w okresie kolejnych dwóch miesięcy.

§ 6.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem zajęć lub członkiem zespołu może być każda osoba spełniająca kryteria obowiązujące w danej grupie lub zespole dotyczące np. wieku uczestników, warunków fizycznych, manualnych itp.

 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w poszczególnych grupach i zespołach jest:

- Chęć rozwijania swoich zainteresowań.

- W przypadku grup, zespołów tanecznych i wokalnych dobra prezencja, koordynacja ruchowa,
   poczucie rytmu, zdolności wokalne.

- Umiejętność koncentracji na zajęciach.

- Odpowiednie zachowanie.

- Tolerancja.

- Umiejętność pracy w grupie.

- Wymagany na zajęciach strój.

- Systematyczność i punktualność.

- Wykazanie poczynionych na zajęciach postępów.

 

§ 7.
Prawa uczestników zajęć i członków zespołów

  1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez grupę lub zespół.

  2. Branie udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach i koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego  granicami.

  3. Korzystanie z kostiumów scenicznych, które są własnością Ostrołęckiego Centrum Kultury.

  4. Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.

  5. Informowanie przez instruktorów  o postępach czynionych w trakcie zajęć oraz ewentualnych brakach.

  6. Godnego traktowania przez instruktora oraz innych uczestników zajęć i członków zespołów.

  7. Otrzymywanie stosownych zaświadczeń dotyczących współpracy z grupą lub zespołem.

§ 8.
Obowiązki uczestników zajęć i członków zespołu

  1. Podstawowym obowiązkiem uczestników zajęć i członków zespołu jest obecność na zajęciach.

  2. Aktywne uczestniczenie w programowych zajęciach grup i zespołów (np. próby, koncerty, konkursy, festiwale, warsztaty oraz wyjazdy).

  3. Świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego.

  4. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię grupy, zespołu i Ostrołęckiego Centrum Kultury .

  5. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne oraz wszelkie rekwizyty będące własnością oraz użyczone przez innych na potrzeby Ostrołęckiego Centrum Kultury.

  6. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/rekwizytu.

  7. W razie potrzeby pokryć częściowo koszty kostiumu scenicznego.

  8. Po każdym koncercie/spektaklu oddać kompletny kostium w terminie ustalonym przez instruktora do magazynu strojów i rekwizytów.

  9. Wykonywać polecenia instruktorów.

  10. Zachować czystość i porządek w miejscu, w którym odbywają  się zajęcia.

  11. Stwarzać atmosferę wzajemnej serdeczności i poczucia wspólnoty – integracji.

  12. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9.
Zasady regulowania opłat

  1. Zajęcia w poszczególnych grupach i zespołach są odpłatne.

  2. Opłata za zajęcia jest stała, niezależna od ilości odbytych zajęć w danym miesiącu i uiszczana za każdy miesiąc. Wysokość opłat reguluje Cennik zajęć stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. (Załącznik nr 2)

  3. Opłata nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności w pojedynczych zajęciach, jak również nie jest przesuwana na kolejne miesiące.

  4. Przerwy w zajęciach związane ze świętami nie mają wpływu na wysokość opłaty.

  5. W czasie ferii zimowych dopuszcza się możliwość proporcjonalnego zmniejszenia opłaty w sytuacji gdy zajęcia w danej grupie, zespole nie będą prowadzone.

  6. W przypadku korzystania z zajęć osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego opłata za zajęcia w każdej grupie, zespole wynosi: pierwsza osoba 100 % opłaty miesięcznej, a każda następna 50% opłaty miesięcznej.

  7. Osoby posiadające Kartę Wielkiej Rodziny z Miasta Ostrołęki lub Kartę Dużej Rodziny z Gminy Rzekuń są uprawnione tylko do korzystania z 50% zniżki (zgodnie z cennikiem zajęć) w ramach wszystkich zajęć artystycznych prowadzonych przez OCK. Osoby te zobowiązane są do okazania karty instruktorowi oraz wpisanie jej numeru oraz terminu ważności do Karty uczestnika zajęć.

  8. W przypadku uiszczenia jednorazowej opłaty z góry w terminie do 31 października za cały rok szkolny, uczestnik zajęć lub członek zespołu jest zwolniony z opłaty za jeden miesiąc w roku szkolnym pod warunkiem, że nie korzysta ze zniżek wymienionych w pkt. 6-7 niniejszego Regulaminu.

  9. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach grupowych w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi 50 % opłaty miesięcznej (termin „połowa miesiąca” oznacza 15 dzień danego miesiąca).

  10. W miesiącu wrześniu udział w zajęciach tanecznych jest bezpłatny.

  11. Dyrektor OCK może ustalić indywidualne zmniejszenie lub zwolnienie z opłat na pisemny wniosek instruktora uzasadniający konieczność dokonania tej regulacji.

  12. Opłaty za zajęcia należy wnosić do 15 - tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Ostrołęckiego Centrum Kultury: Bank PKO BP O/Ostrołęka 40 1020 1592 0000 2702 0219 9263 lub w Kasie OCK codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.

  13. W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być podane następujące informacje: nazwisko i imię uczestnika, rodzaj zajęć, nazwisko instruktora (np. zaj. plast. G. Kulesik), a następnie okres, za który wnoszona jest opłata. (Wzór dowodu wpłaty Załącznik nr 3)

  14. Uczestnicy zajęć lub członkowie zespołów zainteresowani wystawieniem faktury za wniesioną opłatę powinni powiadomić o tym fakcie instruktora prowadzącego.

  15. Faktury będą wystawiane na prośbę zainteresowanych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano zapłaty.

  16. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od członków opłat za udział w zajęciach.

  17. Instruktorzy są zobowiązani do kontrolowania uiszczonych opłat.

  18. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi dowodu wpłaty za zajęcia do 15 dnia danego miesiąca.

  19. Brak wpłaty za kolejne dwa miesiące traktowane jest jako rezygnacja z zajęć i skutkuje wykreśleniem uczestnika.

  20. Dzieci pracowników Ostrołęckiego Centrum Kultury są zwolnione z opłat za zajęcia.

§ 10.

Nieobecności i odwoływanie z zajęć

1. Ostrołęckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym poinformuje uczestników za pomocą informacji pisemnej na tablicy ogłoszeń.

2. W uzasadnionych przypadkach Ostrołęckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa.

 

§11.
Postanowienia końcowe

 1. Rok działalności edukacyjnej grup i zespołów rozpoczyna się 15 września, a kończy 30 czerwca.

 2. Podczas trwania wszystkich zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych pojemnikach, opuszczania terenu zajęć, używania wulgarnych słów, nietolerancji wobec pozostałych uczestników zajęć lub członków zespołów.

 3. Podczas trwania wszystkich zajęć tanecznych obowiązuje zakaz posiadania zegarków, biżuterii, gum do żucia oraz innych, nie wymienionych w regulaminie, środków stwarzających zagrożenie dla uczestników zajęć.

 4. Dla uczestników zajęć tanecznych i członków zespołów wstęp na sale taneczne możliwy jest tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym.

 5. W Ostrołęckiem Centrum Kultury obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, nie mogą przebywać na terenie instytucji.

 6. Ostrołęckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki, jak również za urazy uczestników zajęć będące wynikiem złego stanu zdrowia lub niestosowania się do zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy zajęć lub członkowie zespołów mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 7. Ostrołęckie Centrum Kultury, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzach i w salach w których odbywają się zajęcia.

 8. Ostrołęckie Centrum Kultury nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione bez opieki.

 9. Uczestnicy zajęć lub członkowie zespołów zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów bhp i p–poż. obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.

 10. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia na zajęcia i odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.

Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.

 

 

Załączniki:

cennik        Karta uczestnika zajęć      wzór dowodu wpłaty

  

© 2022 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam